Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it work with Eken H9 ?

Ερώτηση από BG185317412 επί 2020-10-24 07:35:33

IllomFluffy yes.it works with Eken H9

2020-11-07 01:33:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: se puede instalar una batería 3S de 1500mAh?

Ερώτηση από Jcvalenzuelar επί 2019-10-13 06:57:06

xiaohui yes, 3S 1300-1800mA are all ok.

2019-11-06 02:45:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: sirve como estabilizadora de vuelo para el Drone Zohd Dart???

Ερώτηση από Jcvalenzuelar επί 2019-04-06 05:55:19

krmanley Itis sold as a fixed wing stabiliser, controlling aileron, elevator and rudder. I would think that something different would be needed for a drone.

2019-10-01 07:45:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)