Όλα τα μηνύματα

Ερ: How wide is the base of the bits in mm? Thanks.

Ερώτηση από PlanePilotPat επί 2021-10-10 08:59:08

Ralf Standards bits are used with a diameter of 7mm.

2021-10-13 01:37:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)