Όλα τα μηνύματα

BG559138502 Do you know exactly what the chip is? The description says "superior and top-end". Blabla. This device is not certified. Maybe Yes , maybe Not.

2021-05-05 09:18:40 Βοηθητικός (2)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: Is there Superior CSR8675 chip and wich ANC chip include?

Ερώτηση από BG559138502 επί 2021-05-04 09:24:36

sang28ckt Read carefully in the product details. You are all clear

2021-05-04 09:54:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this drone 5G Wi-Fi

Ερώτηση από Mike επί 2021-04-05 05:52:45

BG559138502 This is drone , not smartphone! Fimi drone and the remote controller has self wireless conection for fly and video control. The frequence is around 5,8Ghz with distance to 5-8 km between the repmote and the drone.

2021-04-06 02:41:23 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Will it be possible to buy additional electric grill plates in the future if they are damaged?

Ερώτηση από BG512221362 επί 2021-03-15 12:46:12

BG559138502 This products with Blitzwolf label are only in Banggood platform

2021-03-26 06:48:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Controller can work with 2019 fimi x8 se?

Ερώτηση από BG553461434 επί 2021-03-19 02:22:47

BG559138502 No- only Fimi x8 se 2020 model

2021-03-26 06:45:56 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this an original product in 2021? When was it released?

Ερώτηση από vanilloid επί 2021-03-26 06:25:07

BG559138502 Yes it's original!. But model around 1,5-2 year ago.

2021-03-26 06:44:34 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)