Απαντήσεις

Ερ: hello, screw bits is magnetic?

Ερώτηση από BG172411435 επί 2021-03-19 09:49:40

Johndel0908 yes

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Since this is a Universal Shift Knob, does it fit to Ford Ranger Wildtrak 2017?

Ερώτηση από BG366113638 επί 2020-09-11 00:03:31

Johndel0908 I dint know about Ranger but in Nissan Navara d40 fits perfect.I think there too.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)