Απαντήσεις

Ερ: what use of this

Ερώτηση από TECHNICAl επί 2018-03-26 03:03:36

DenisPrazeres To fasten metal materials, screws, nails to the table.

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (19)