Απαντήσεις

Ερ: Multiple face watch available??

Ερώτηση από BG483556521 επί 2021-11-01 11:45:18

WolfiBrosch As written in the Specs you can choose out of a bunch from different faces. Probably there's even a possibility to download more faces in the app, but I'm not sure. Enjoy

Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)