Απαντήσεις

Ερ: Do the wheels turn both sides or only right?

Ερώτηση από BG102211184 επί 2021-11-23 02:29:23

kajata Колеса поворачиваются в обе стороны. Машина может ехать вправо, влево, вперёд, назад

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

kajata Поговорить с технической поддержкой. Возможно вам смогут помочь

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: is it electric?

Ερώτηση από BG354023631 επί 2020-10-10 22:40:44

kajata Нет, она не электрическая

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (18)

Ερ: This is 100 % Original genuine product???

Ερώτηση από BG404864346 επί 2021-10-20 22:12:20

kajata Это оригинальный продукт

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: This product is genuine or 1st copy??

Ερώτηση από BG404864346 επί 2021-10-18 05:43:20

kajata Это оригинал

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)