Απαντήσεις

Ερ: Is this semi transparant? Can you see the filament? thanks

Ερώτηση από euhm επί 2020-12-13 18:17:56

BG491511512 Yes

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)