Απαντήσεις

Ερ: work with google mini?

Ερώτηση από Abhishek Boob επί 2019-01-31 11:04:54

BG179488183 no

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (10)

Ερ: how can i connect the cube to my smartphone?

Ερώτηση από Bence Szabó επί 2019-12-20 15:21:14

BG179488183 Haven't really explored that

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what strength

Ερώτηση από wilbot1000 επί 2019-02-19 14:59:51

BG179488183 a bit weak

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)