Απαντήσεις

Ερ: Does it work with lipo 3s? anyone use it with 3s?

Ερώτηση από uper333 επί 2020-03-11 17:04:45

SytzeBanga Yes it will work with 3s

Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)