Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Qui a fait ces photos? La chaine est montée à l'envers !!!

Ερώτηση από dariopessia επί 2020-10-03 01:55:53

kev sorryi dont speak much french i bought one of these works great you wont be disappointed

2020-11-20 10:01:17 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)

Ερ: what is the amperage for the linear actualtor réf ID: 1017515 in the 12V mode?

Ερώτηση από dariopessia επί 2018-10-21 09:46:44

Kokken No load 0.8A, load 3.5A

2018-11-05 19:39:36 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is this linear actuator IP65 rated?

Ερώτηση από dariopessia επί 2018-10-17 03:51:46

Surculation IP44

2018-10-25 03:22:38 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)