Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Can I buy only the plane with out remote controller?

Ερώτηση από BG141117485 επί 2020-04-03 09:23:27

Strider40 You can buy parts of the plane fuselage, wings etc as replacements but I think it only comes as a RTF. There is a Volantex P51 which is bit bigger but and that is bnf and rtf

2020-04-23 06:13:31 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)