Οι ερωτήσεις μου

Ερ: Are the motor mounting holes really 16mm diameter?

Ερώτηση από Ghostfit88 επί 2019-12-08 13:23:23

jingjingdawang yes

2019-12-16 02:53:24 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: What ? ....no fan ?

Ερώτηση από Ghostfit88 επί 2018-01-05 00:35:03

Matthew $80 and no fan? It's the end of the world!

2018-01-05 10:54:10 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)