Οι ερωτήσεις μου

cheisinger Aero, you will probably need a front splitter or a more aerodynamic body to generate down force on the nose. join the 144001,124019,104001 owners Facebook group. There are plenty of incredibly helpful... Δείτε περισσότερα

2021-09-23 16:23:38 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (2)

Ερ: Wil it fit hpi firestorm

Ερώτηση από BG161735225 επί 2021-02-03 02:50:55

Jose_c not sure,if the connector is suitable.

2021-03-01 23:55:57 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Wil this fit hpi firestorm

Ερώτηση από BG161735225 επί 2021-02-01 03:16:25

Quenelle not sure,if the connector is suitable.

2021-03-01 21:14:36 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)