Οι ερωτήσεις μου

Ερ: does it work with opel corsa?

Ερώτηση από ygalkami επί 2019-05-12 02:40:49

Michal Sorry, it is not suitable for your car.

2019-05-14 01:01:20 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: how mutch memeory its have?

Ερώτηση από ygalkami επί 2018-11-20 08:00:57

Smellfungus no memory built-in. you should insert memory card on your own

2018-11-26 03:30:19 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)

Ερ: Is Hebrew is one of the languages ?

Ερώτηση από ygalkami επί 2018-04-30 03:42:44
Απαντήσεις (0)

Felicity this just as a switch function, if your electric shutter can ower and raise when it was open, then it can

2018-02-26 01:00:16 Βοηθητικός (0)
Απαντήσεις (1)