Οι ερωτήσεις μου

Ερ: latency is not in the product description???

Ερώτηση από Truggy13 επί 2019-08-08 06:46:13

Niklas Voigt 4ms Latenz

2019-10-31 04:33:44 Βοηθητικός (1)
Απαντήσεις (1)

Ερ: will these arms fit the older model?

Ερώτηση από Truggy13 επί 2018-12-17 17:02:51

Ogive Banggood also sells spare arms for X220 X220S.

2019-01-02 23:52:57 Βοηθητικός (2)
Απαντήσεις (1)