Όλα τα μηνύματα

Ερ: What are the dimensions?

Ερώτηση από BG163252375 επί 2021-09-17 12:49:55

CarManBy Unfortunately I cant answer now

2022-03-22 11:09:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Will it fit v911s

Ερώτηση από BG163252375 επί 2021-06-01 02:15:51

Thanatology no, this Main Gear only fit E160 heli

2021-06-04 05:38:44 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Vs911s main motor rapidly loses power or doesn't turn at all.

Ερώτηση από BG163252375 επί 2021-05-17 01:03:06

Supin Is it bad contact?

2021-06-03 04:35:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)