Όλα τα μηνύματα

Ερ: can I use it as pre-amp connecting an amplifier in the line out rca? thank you.

Ερώτηση από SILVIO επί 2020-06-15 04:37:50

shavrlis Yes

2023-07-21 09:03:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: sir this is original class d ready amplifier?

Ερώτηση από sanjitbarman49 επί 2018-11-16 01:15:23

shavrlis No

2023-07-21 09:02:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the output speaker voltage? Is it 100v?

Ερώτηση από homesrusoutlet επί 2019-09-15 06:00:50

shavrlis No

2023-07-17 03:34:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Radio is stereo ?

Ερώτηση από vygism επί 2023-07-10 10:30:24

shavrlis Yes

2023-07-10 12:58:39 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)