Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this Topshak impact wrench come with battery or without battery?

Ερώτηση από BG253845105 επί 2021-08-10 05:08:12

8839138 without battery

2021-08-10 10:51:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Do you work in Amman, input voltage (V AC) 220 and we have 240, does it work?

Ερώτηση από Hassan al abdulsalam επί 2021-06-13 01:01:36

8839138 1 phase 220V ±10%

2021-06-13 11:37:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)