Όλα τα μηνύματα

Ερ: Can it display 12 hour time? and can it switch to Fahrenheit Temp display?

Ερώτηση από Jimiii40 επί 2019-03-06 08:41:37

Plumwas it can display 12hour time, but can't switch to Fahrenheit Temp display

2019-03-13 09:38:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)