Όλα τα μηνύματα

Ερ: hi, please it’s gonna come with a box??

Ερώτηση από shams001 επί 2021-05-15 04:54:27

BG434122352 No, it came to me in a nice cloth bag But it came in good condition and intact

2021-05-15 12:01:22 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: this is for mans anal play too?

Ερώτηση από BG434122352 επί 2021-05-04 11:11:41

The seller Thanks for the consultation, this product can be used to please yourself and increase the fun between your partners. Its remote control has a range of 10 meters. Remember to add some lubricant when using, and wash with soap and warm water before and after use.

2021-05-14 08:39:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)