Όλα τα μηνύματα

Ερ: ¿Es compatible con Anet ET4?

Ερώτηση από BG465416614 επί 2021-06-26 06:53:20

robertmartin681 It’s made for the Anet printer but since I never received the one I ordered, I ended ordering a Ender3 and it’s the same size block as the Ender3 so I’m using them for it. I guess they are probably all close to the same specifications.

2021-09-03 08:36:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)