Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does the tripod come with it?

Ερώτηση από MxMmarket επί 2022-12-12 02:41:59

TonyW Yes it does

2022-12-31 09:29:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: All equipment moves or not?

Ερώτηση από MxMmarket επί 2022-12-03 08:09:47

The seller 如果你移动它们,他们就会动。 If you move them, they will move.

2022-12-04 09:16:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)