Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is this a good gift for birthdays?

Ερώτηση από PeterP επί 2019-09-30 10:15:22

george59 this is a canvas that you can build as a background for a photographer.

2019-09-30 10:54:52 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

george59 even if the machine works again I have the impression you have chosen a too low temperature on your soldering iron.

Crew61 26/02/2018
7
Σχόλια (2)