Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does this watch measure and display body temperature with two digits, e.g 36.54 degrees?

Ερώτηση από sicek84 επί 2021-02-01 02:56:48

AleksASAN Да измеряет температуру тела и окружающей среды, правда не всегда приблизительно точно.

2022-02-06 07:49:20 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

AleksASAN Если простые пальчиковые батарейки то больше месяца работы, в зависимости от частоты использования. Лучше использовать аккумуляторы.

2021-12-09 01:51:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

AleksASAN Подскажите пожалуйста вообще как часы примерно правильно показывают температуру и давление

andrandr 07/06/2020
0
Σχόλια (2)