Όλα τα μηνύματα

Ερ: not sure how this works (I'm new to the drone scene) is this like a tracker if you loose the drone?

Ερώτηση από Ryan Abrahall επί 2020-04-24 02:01:34

jbuenog Notreally. It is used to inform Flight Controller about device GPS position. Then FC could use to show you over OSD, or show speed

2020-04-27 06:17:59 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)