Όλα τα μηνύματα

TamilManoj 08/07/2022
0
Συστάσεις
Σχόλια (0)

Ερ: I want to use it for Hitachi TV...So will this work?

Ερώτηση από WajidAliKhan επί 2017-12-20 09:58:59

TamilManoj Should work with Audio jack interferences

2022-02-16 07:32:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

TamilManoj This specific glass you can get only at local eye care centers.

2022-02-16 07:29:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)