Όλα τα μηνύματα

Ερ: What is the physical size of this board?

Ερώτηση από bribat επί 2019-12-02 11:47:22

hieronymus samesize as raspberry zero

2021-03-24 04:48:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

Ερ: How much current(amps) can it take?

Ερώτηση από lindgren184 επί 2020-01-16 03:38:16

hieronymus .024amp per output but a maximum for the ic

2021-03-24 04:47:16 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what is the swg of the item?

Ερώτηση από Sparrow7500 επί 2018-11-28 08:32:51

hieronymus what do you mean by swg?

2021-03-24 04:45:28 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: can analog and digital servos controled with this board?

Ερώτηση από kostasxatz91 επί 2020-01-03 12:43:04

hieronymus Iam going to use this for geekservo for this

2020-11-19 02:30:19 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)