Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hi, is the screen visible at night, like a luminous one?

Ερώτηση από topmar επί 2020-12-05 10:47:22

BG141621522 no its eink display without background light

2020-12-06 03:53:29 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)