Όλα τα μηνύματα

Ερ: Is wifi calling available on this phone?

Ερώτηση από BG402445101 επί 2021-04-07 12:09:28

limenic no its not..only with bluetooth via phone

2021-04-08 12:35:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this real

Ερώτηση από BG543601338 επί 2020-10-09 02:30:30

limenic Yes it is..!

2020-10-09 01:01:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)