Όλα τα μηνύματα

Ερ: only #1 option left, it's not clear is that the one with the battery? or not?

Ερώτηση από BG621719181 επί 2020-10-10 05:00:07

panosradaios Yes that is with the battery

2021-01-01 02:58:38 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: 100 mesh? is that 100 micron?

Ερώτηση από BG621719181 επί 2020-09-18 02:37:27

Pachy glossal yes

2020-10-08 10:37:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)