Όλα τα μηνύματα

Ερ: what is the cost of a new battery for this drill?

Ερώτηση από BG338185711 επί 2021-12-04 03:03:29

The seller Hello, you can consult online customer service for questions about the product.

2021-12-06 12:18:27 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: how many watts pls?

Ερώτηση από BG338185711 επί 2021-12-04 02:33:04

The seller 120W.

2021-12-06 12:16:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)