Όλα τα μηνύματα

BG181332314 You don't need that. in the back of the switch, there is reset button, press it for few second until the small blue light blinking. using your zigbee hub, search - nadd new zigbee device, after few seconds your Aqara switch will appear and complete initiation. MED

2022-05-20 05:35:25 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: what is the wire gauge?

Ερώτηση από andr00ahayes1967 επί 2022-03-02 04:00:41

BG181332314 It has 2 pins connector

2022-05-02 12:40:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: What lengt is the cable?

Ερώτηση από Johack επί 2021-12-19 10:22:07

BG181332314 20 cm

2022-05-02 12:38:22 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)