Όλα τα μηνύματα

mashja Iset the power in betaflight...if you want to change with a button long pres and then short press for different power but I don't know about LEDs...

2021-03-18 05:47:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: che tipo di alimentatore posso prendere ?

Ερώτηση από BG343592225 επί 2021-03-04 11:19:24

mashja Qualsiasialimentatore fino a 28v ... Uso un alimentatore ATX dal mio vecchio computer 12v 260w 15A o 18v da un vecchio laptop ... per il pieno potenziale vai a 24v

2021-03-18 05:41:35 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)