Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it have a speedometer? will it tell you speed of quad flying?

Ερώτηση από MarkMontreal επί 2022-04-10 09:20:33

Scott Yes - betaflight will work out the speed and put it in OSD for you

2022-04-11 03:38:30 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Pls what is the range of this camera

Ερώτηση από BG391662125 επί 2022-02-27 10:08:48

Scott You need a vtx for range. The camera without a vtx has zero or infinite range. With a vtx attached, many kilometres are possible.

2022-02-27 10:17:06 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Hi, Can this frame support 2408 motors like T-motor F80 pro in 4s and in 6s ? Thanks

Ερώτηση από Umibôzu επί 2021-03-17 05:58:57

Scott Yes, it can as long as they are 16*16mm mounting

2021-06-25 03:35:54 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how i can connect i bus ?

Ερώτηση από BG223717430 επί 2021-06-07 03:38:52

Scott Any RX pad - I used rx6 on mine

2021-06-07 09:50:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Can it be used on a XT30 battery if i use an xt60 to xt30 adapter?

Ερώτηση από BG152210161 επί 2021-05-23 07:08:34

Scott yes

2021-05-23 07:30:03 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)

Ερ: is this a 32bit esc

Ερώτηση από MicaMaker επί 2021-04-22 01:31:06

Scott No. It is BLHeli_S :)

2021-04-22 01:34:03 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Est-il vraiment compatible Galileo ?

Ερώτηση από sidou επί 2020-05-23 03:50:10

Scott Just use UBLOX and 115200; Probably Galileo compatible

2021-03-07 10:07:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Does it have an internal battery?

Ερώτηση από inventorJS επί 2021-01-04 07:13:56

Scott Not sure but it retains satellites super well!

2021-03-07 10:06:29 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: tinywhoop mount?

Ερώτηση από fabiolandi επί 2021-01-18 06:42:30

Scott yes like a whoop aio

2021-03-06 09:21:33 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Can you put a frsky r-sxr receiver on this?

Ερώτηση από monkman επί 2020-04-05 09:54:48

Scott Yes any receiver pretty much

2021-03-05 11:15:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: How fast is this tonka toy?

Ερώτηση από BG181639254 επί 2020-07-10 10:36:24

Scott 180kph

2021-03-05 11:14:24 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)