Όλα τα μηνύματα

Ερ: i can use my xbox 360 original controller with this reciver?

Ερώτηση από BG921121551 επί 2020-08-03 08:53:33

BGDestronia No totally different technology

2021-06-30 04:08:49 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does the MIDI support both MIDI In and MIDI Out?

Ερώτηση από BGDestronia επί 2021-04-19 10:40:47

Panacea With MIDI function, but the package does not contain MIDI cable

2021-04-23 03:26:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does the USB C port support charging and Video out or just Data?

Ερώτηση από BGDestronia επί 2021-03-13 08:08:43

Kahunarant7541 support data.

2021-03-24 03:22:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)