Όλα τα μηνύματα

Ερ: The picture shows it as black but the description say it is orange and white. Which is it?

Ερώτηση από jerryellison67 επί 2021-05-14 03:47:26

Gabz I got it black.

2022-02-02 06:41:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (4)

Ερ: you plan a solar power Version ? those coin batteries are terrible for the Environment

Ερώτηση από BG111117411 επί 2020-12-27 01:35:30

Gabz Would be cool with solar power!

2021-12-17 01:17:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: can we putted camera in it ????

Ερώτηση από rekhabarua1000 επί 2018-02-12 08:45:12

Gabz no, don't think so.

2021-08-23 11:45:32 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)