Όλα τα μηνύματα

Donjoaquim não tem controle remoto, os botões de liga e desliga e pra aumentar e diminuir a intensidade fica no aparelho. ótimo produto

2022-01-19 02:28:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (12)

Ερ: good night! is this the last version?! could you do last weeks price? TKS

Ερώτηση από BG137501384 επί 2020-07-17 07:13:04

Donjoaquim yes

2022-01-19 02:26:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (5)