Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this the newest version with on/off switch on the bluetooth modul?

Ερώτηση από BG161236145 επί 2021-09-14 01:16:45

BG333612221 Ja man kann am Bluetoothmodul anschalten

2022-02-02 10:58:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)