Όλα τα μηνύματα

Ερ: Necesito control remoto extra. Es posible?

Ερώτηση από Claudioguerrier επί 2018-12-29 07:45:25

BG112450501 Creoque es posible. Pídale al vendedor un control remoto adicional. La programación es faPa q

2021-08-24 01:21:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: If the LED driver is not included, which product SKU fits?

Ερώτηση από jellybean επί 2019-01-15 08:48:57

BG112450501 Itdoes not need any driver. It work with 220V AC. Just plug it to the mains grid.

2021-08-24 01:16:13 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (3)

BG112450501 Thereis no such delay. The only delay is probably from the "debounce" time of the relay oard chip.

2021-07-04 01:17:00 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

BG112450501 Makesure that the ATX terminal is well connected with the adapter. Also ave in mind that thre is a small delay when you turn on the swith until the PSU turns on.

2021-07-04 01:15:57 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (6)

Ερ: dear sir, it is working goods but sometimes it suddenly starts working. I did not find why?

Ερώτηση από onurluyum επί 2019-01-15 11:21:06

BG112450501 Ihave not experienced such problem. The fact that its start working without your remote control, means probably that there is interference of sf signal from another device clode to your switch

2021-06-18 02:36:36 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: how can I connect

Ερώτηση από Rvgold επί 2020-03-04 07:00:41

BG112450501 Youconnect the Voltemets wires parallel to your output positive and negative lins and the Ammeter wires in series with your positive line output.

2021-06-18 02:34:09 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (7)

BG112450501 bEBe carefull with the relay speifications. The can not hold 220V or more than 3 Amperes. The best way is to use them as trigers for bigger relays that are suitable for higher loads.

2021-06-18 02:32:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)