Όλα τα μηνύματα

Ερ: It this blouse all cotton?

Ερώτηση από Gatena επί 2022-07-08 05:18:23

BG105353924 It'c notpure cotton, it'some kind ofmixture of cotton and synthetic.

2022-07-11 12:52:10 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: What is the fabric made of?

Ερώτηση από Gatena επί 2021-07-18 07:18:11
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)

Ερ: What fabric

Ερώτηση από Gatena επί 2018-05-23 05:40:11

Dyphone cotton

2018-06-20 05:55:54 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)