Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it contain a driver cd or does Windows pick it up automatically?

Ερώτηση από BG836391136 επί 2021-07-24 01:49:02

Leondas itcontains a cd with drivers but no drivers needed. I run a dual boot hackintosh - win11. Both os see the hdd connected to adapter.

2021-11-23 10:32:14 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)