Όλα τα μηνύματα

Ερ: Hello, i want to buy this product but i need to know what is lenght and what is mean 2/5?

Ερώτηση από LeventAltuneli επί 2021-12-18 02:34:48

The seller You can choose the length,2m/5m.

2021-12-21 04:28:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)