Όλα τα μηνύματα

Ερ: Does it have glitter on it ?

Ερώτηση από aldrin_dioquino επί 2018-05-14 06:51:07

admin no

2022-04-18 10:11:18 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this licensed?

Ερώτηση από _leila_lee επί 2017-12-18 05:59:26

aldrin_dioquino There is a licensing on the back in of the Squishy

2018-02-21 07:29:47 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: Does it come with packaging?

Ερώτηση από GSquish επί 2018-02-13 02:23:17

aldrin_dioquino No, only a plastic bag

2018-02-21 07:29:15 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)