Όλα τα μηνύματα

Ερ: I would like to test your smartphone

Ερώτηση από vieiraa επί 2018-09-18 08:21:49

Mugwump Me too.

2018-09-20 10:05:46 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I would like to receive one to do tests, to show for my clients in my store

Ερώτηση από vieiraa επί 2018-07-23 04:17:52

Blithe it is the Clearance products

2018-08-02 03:45:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: I'm doing drone projects and would like to know if they can help me with parts

Ερώτηση από vieiraa επί 2018-06-01 10:18:27

chocksaway There are NO spare parts available for this specific quadcopter. What is available is the parts used on other bugs, props, guards etc. There are no body parts, motherboards or anything Bugs 3 Pro specific. Just generic bits and pieces.

2018-07-01 07:55:30 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)