Όλα τα μηνύματα

Ερ: is this still on stock?

Ερώτηση από ZBIGNIEWHURYNOWICZ επί 2019-03-11 05:26:46

CyrusMonroe As of 12-15-2020 yes. I got it in 6 days from a US seller to me in the US.

2020-12-21 01:25:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

ZBIGNIEW looks very good but the focus is not adjustable ( why didn't you do that? was too expensive? it is not cheap toy anyway ) :( that is crap

ZBIGNIEW 29/01/2020
0
Σχόλια (1)