Όλα τα μηνύματα

Ερ: Wich languages are supported by your dog ? Please provide the user manual.

Ερώτηση από BG492335153 επί 2020-10-08 06:24:40

renco333 ningún idioma, ya que no envían el descrito, solo baila y se mueve, tampoco publican reseña negativa, ni responden.

2021-01-15 04:20:48 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)