Όλα τα μηνύματα

Ερ: Cual es el voltaje maximo y potencia de entrada de panel solar?

Ερώτηση από BG539465417 επί 2022-07-18 03:03:05

The seller If you have questions, you can send an email for customer service help

2022-08-04 03:37:53 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Cepivorous YES,the battery should be disconnected from the vehicle before charging.

2019-01-29 05:18:54 Βοηθητικός (1)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: Cuantos lúmenes proporciona?

Ερώτηση από olleta.tafalla επί 2019-03-19 04:51:12

CutieePie 220lm

2019-03-25 10:20:31 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: que potencia tiene?

Ερώτηση από olleta.tafalla επί 2018-11-21 04:03:09

Jaton Puede solicitar servicio al cliente en línea.

2018-12-06 07:16:33 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)