Όλα τα μηνύματα

Ερ: what antenna type connector is in there?

Ερώτηση από CengicEdo επί 2020-12-18 02:39:01

BG498404516 There is no connector, it is directly soldered

2021-07-28 08:19:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: è già amplificato?

Ερώτηση από CengicEdo επί 2021-06-14 03:05:53
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)