Όλα τα μηνύματα

Ερ: how does GPS work in this?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2018-06-13 12:27:22

Rene Fournier Super!toujours install sur le tableau de bord de ma Fiat Punto avec affichage HUD sur le parebrise le 14 nov 2020

2020-11-14 08:26:43 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: when will it be available?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2019-12-12 09:58:10

patalao 😂 I'm also waiting for it to be available to buy.

2020-11-10 04:52:02 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Connie you can ask Leijun, which is the Xiaomi company spokesperson.

2020-03-03 04:54:58 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: app supports English language?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2019-11-23 01:08:22

Lucas yes

2019-12-01 11:51:42 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can it be used for blind people? does it have talkback features?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2019-10-17 06:51:02

yikkkk For blind people, it can help to reminde you that there is a phone call or a message with virbation. It doesn't support talkback.

2019-10-21 05:37:17 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can you provide the dimensions of it?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2017-11-26 08:59:08

pequod Also the thickness.

2019-07-10 09:37:11 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (2)

Ερ: is this product in the stock?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2018-11-25 07:37:55

Thi ther yes, the black and red have stocks.

2018-11-29 08:57:40 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: is this product in the stock. ?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2018-11-25 07:37:24

Turdfer you can find the top right corner "Help" to contact the customer service about it.

2018-12-05 09:16:07 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: material made up off?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2018-11-06 08:01:29

Haven Metal

2018-11-30 12:45:41 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can this be use in South Asia?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2018-10-27 01:58:13

Quilling Only can use in mainland of China currently,we will upgrade it in the future.

2018-11-05 03:52:23 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: can i instal Rayal enfield classic

Ερώτηση από alphonseravi επί 2018-10-26 09:20:06

DrJayIndravadanPatel yes you can

2018-10-26 02:21:51 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: length of the cable.?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2018-06-22 02:47:26

Shinyvic The cable length is 5m.

2018-06-28 10:36:37 Βοηθητικός (0)
υποβάλλουν
Απαντήσεις (1)

Ερ: does it support India map?

Ερώτηση από DrJayIndravadanPatel επί 2018-06-16 10:15:11
υποβάλλουν
Απαντήσεις (0)